Båt felförtöjd på Kronbryggan

Det har legat en båt förtöjd vid Kronbryggan. Torgny har satt lappar på båten vid ett flertal tillfällen med uppmaning om att flytta båten. Då detta inte skett har vi har via kontakt med Polisen klippt låset och flyttat båten till Kolviksbryggan bredvid gästplatsen och låst fast den där. Vi hoppas att någon vet vem som äger denna båt och kontaktar Johan eller Torgny. 

Rensning av växter och träd mot vägen

Jürgen Saville har skickat ut lappar till er som har växter och träd som vuxit ut över vägbanan. Om inte alla fått detta vill vi med detta uppmärksamma alla fastighetsägare att se till att klippa och rensa så att bilar inte får repor samt att sikten är tillfredsställande.

Håller man inte efter så nödgas vi anlita någon som utför detta på fastighetsägarens bekostnad då det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är fri passage upp till 4,5m ovanför vägbanan.

Stort tack och ha en fortsatt skön sommar!

Inbrott i Kolvik

Vi har dessvärre fått in en rapport om inbrott igen, denna gång på Näsvägen. Återigen, var på er vakt, se till att låsa alla fönster och dörrar, även på uthus och garage samt i möjligaste mån se till att tända utebelysning under de mörka timmarna. Vi måste hjälpa varandra att hålla uppsikt och notera eventuella fordon och personer som inte har goda avsikter med sitt besök i Kolvik.

Yrkanden Angående Detaljplan för Hemmesta Centrum

Vi har tidigare gått ut med information om det pågående planarbetet. På vårt senaste styrelsemöte beslutades att KSF skall skicka in sina synpunkter i ett yttrande. Det är viktigt att skilja på enskilda fastigheters intressen och KSF som helhet. Vi välkomnar eventuella synpunkter som påverkar KSF som helhet.

Alla medlemmar uppmanas också att skicka in sina egna synpunkter till Värmdö Kommun.

Kort kan vi i dagsläget konstatera att en utveckling av Hemmesta Centrum är ett måste. Dock anser vi att en del saker påverkar Kolvik negativt. Bland annat skall vi få sex höghus (4-5 vån) där båtuppställningen är idag. Vi gillar inte den föreslagna trafiklösningen med tre övergångsställen med trafikljus mellan Alkällevägen och rondellen vid infarten till Hemmestaskolan, man bör ha planskilda övergångar. De föreslår att ta Furubacksvägen i anspråk för att anlägga parkering vilket vi heller inte ser som positivt. På det stora hela känns planen inte helt genomarbetad med 700 nya lägenheter och väldigt lite yta för nya etableringar av service etc. Trafiksituationen är ansatt som det är idag, vi ser inga åtgärder för att förbättra den i den föreslagna planen.

Skicka gärna synpunkter till ordforande@kolvik.com - yrkandet skall vara inskickat senast den 20 maj 2017.

Information från Valberedningen

Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och vars uppgift är att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar, hur olika styrelseledamöter fungerar i sina roller, hur samarbetet inom styrelsen fungerar och inventera den kompetens som styrelsen har både som helhet samt respektive ledamots kompetens.

Valberedningen ska också identifiera de uppgifter och kompetenser som behövs för att driva och utveckla verksamhet och matcha föreningens behov av kompetens med nya och gamla styrelseledamöter så att vi får ett kompetent och effektivt styrelsearbete.

Det är ett arbete som vi i valberedningen tar på största allvar.

För oss i valberedningen är det viktigt att komma i kontakt med medlemmarna för att höra vad ni tycker och tänker. Kanske har ni förslag på lämpliga personer för styrelsen eller andra förtroendeuppdrag. Kanske har ni synpunkter på vad styrelsen gör eller inte gör. Ha gärna en dialog med oss.

Vårt arbete med att förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på nästa årsmöte har redan påbörjats. Om du är intresserad att delta i föreningens arbete som förtroendevald eller på annat sätt får du gärna kontakta oss.  Alla behöver inte sitta i styrelsen utan vi har flera uppgifter utanför styrelsearbetet som vi också behöver hjälp med.

För att komma i kontakt med någon i valberedningen Har du nedan kontaktuppgifter till oss;

Carl Lindvall 0702-30 51 73

Kent Ros 070-779 67 78

Peter Wetterstrand 0709-21 69 80

Bengt Engelberg 0709-90 19 36

E-post: valberedningen@kolvik.com

Städdag 20 maj!

Nu har det blivit dags för vår årliga vårstädning, tanken är att i första hand att städa omkring den egna tomten, men även att hjälpa till med olika arbeten i vårt område. Samling vid badplatsen klockan 11 för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. Vi kommer att ställa upp en container för trädgårdsavfall vid lilla grusplan till vänster om infarten till badplatsen. 

Efter avslutad vårstädning blir det korvgrillning vid Kronbryggan runt 14-tiden.

Samråd Detaljplan Hemmesta Centrum

Vi har tidigare lagt ut planhandlingarna här på hemsidan. Nu kommer Värmdö Kommun att ha öppet hus den 27/4 kl 18:30-20:30 och den 28/4 kl 10:00-12:00 i kommunhuset, Skogsbovägen 9-11. Eventuella synpunkter ska ni skicka till varmdo.kommun@varmdo.se senast den 22/5 och ni skall då ange diarienummer 2015KS/0489, ange ert namn och fastighetsbeteckning. 

Ni kan följa arbetet på www.varmdo.se/hemmestacentrum

Ränteavdrag i Deklarationen

För att ange rätt belopp går ni in på debiteringslängden för 2016 som ni finner här.

Debiteringslängden finns även under fliken "Dokument/Inför Årsmöten/"

Addera detta belopp till det förtryckta beloppet i er deklaration och fyll i det nya beloppet i den vita rutan till höger om 8.1 i deklarationen. Saknar ni ett förtryckt belopp fyller ni i räntebeloppet i den vita rutan till höger om 8.1 i deklarationen.