Ordningsregler för Kolviks Samfällighetsförenings bryggor

 1. Kolviks Samfällighetsförenings styrelse förvaltar föreningens bryggor.
 2. Grilla på bryggorna är inte tillåtet.
 3. Sjösättningsrampen är till för medlemmar och de ickemedlemmar som hyr båtplats. Rampen får inte nyttjas i direkt eller indirekt kommersiellt syfte.
 4. Inga privata bryggor får byggas och inga privata svajbojar får läggas ut inom föreningens vatten och strandområden.
 5. Båtar och båtkärror får inte ställas upp på föreningens mark mer än ett dygn.
 6. Nyttjande av båtplats är personligt och knuten till anmäld båt. Andrahandsuthyrning eller överlåtelse är inte tillåten.
 7. De regler och riktlinjer som finns för förtöjning av båt måste följas. Följs inte dessa regler är rätten till båtplats förbrukad.
 8. All form av förtöjningsgods måste vara borttaget senast 1:a november. Förtöjningsgods som inte är borttaget i tid tas bort och läggs utanför förrådsboden. I december slängs det som är kvar.
 9. Båtar får inte ligga vid bryggorna vintertid. Undantag från detta får endast ske efter överenskommelse med bryggfogde.
 10. Båt skall vara försäkrad.
 11. Föreningen ansvarar inte för de skador som kan uppstå på de båtar som är förlagda vid bryggorna.
 12. Bryggfogde äger rätt att gå ombord på förtöjd båt för att kontrollera förtöjningar eller annat som eventuellt kan förorsaka skada på annans egendom.