Föreningens ränteutgifter 2015 är avdragsgilla i din deklaration 2016

Föreningen kommer inte att skicka in några kontrolluppgifter till Skatteverket. Det innebär att du själv måste ändra i din deklaration om du vill göra skatteavdrag för föreningens ränteutgifter.

Den ränta du betalat är avdragsgill. Hur mycket du betalat i ränta 2015 hittar du i debiteringslängden 2015. Den finns att hämta på hemsidan under fliken “Om föreningen” avgifter

Du har betalt nedan specificerade avgifter till föreningen se debiteringslängden 2015;

Driftavgift

Den omfattar den årliga drift och skötsel av våra vägar, belysning, bryggor, etc.

Ränta

Den omfattar den årliga räntan på vårt lån för vägprojektet. Räntan är dessutom avdragsgill i din deklaration.

Amortering

Den omfattar den årliga amorteringen på vårt lån för vägprojektet.

Du kan göra skatteavdrag i din deklaration för din del av föreningens ränteutgifter enligt följande exempel;

Om din andel av ränteutgifterna är 350 kr gör du avdrag i inkomstdeklarationen med 350 kr vid rubriken Ränteutgifter m.m. (Ruta 8.1 på̊ inkomstdeklaration 1)

Om du äger fastigheten till hälften och t.ex. din respektive äger den andra hälften, ska ränteutgiften på̊ 350 kr fördelas mellan er. Var och en gör avdrag med 175 kr, d.v.s. 350/2.

Under ”Övriga upplysningar” skriver du sedan, Kolvik Samfällighetsförening (717904-999), Kolviksvägen 46, 139 33 VÄRMDÖ samt hur mycket ränta du har betalat under 2015. 

Inför Årsmöte 2016

Hej på er i höstrusket!

I år är vi ute tidigt med information om årsmötet, vår förhoppning är att så många som möjligt kan komma, speciellt välkomna är alla nyinflyttade!

Mötet kommer äga rum den 17/3 kl 19:00 i matsalen Hemmestaskolan F-5.

Vi vill uppmana alla medlemmar som har förslag på hur vi kan fortsätta att utveckla Kolvik.  Skicka era motioner till ordforande@kolvik.com senast den 31/12.

Det kommer även komma en inbjudan till möte angående GRANNSAMVERKAN inom kort. Mer information om detta lite senare.

Vi ser fram emot ett givande årsmöte!

/Styrelsen KSF

Hemmestasjöns Vänner arbetar med att förbättra vattenkvaliteten i Hemmestasjön!

Tidigare problem i sjön har varit att det förekommit höga halter fosfor och lite för lite syre. Fosfor tär på syrehalten, vilket leder till syrebrist och i värsta fall fiskdöd. Fosfor göder också växtligheten vilket gör att sjöns syreförråd blir lågt under vintertid när sjöväxterna förmultnar. Genom att på hösten klippa, skörda och köra bort växter förhindras eller i varje fall minskar det syretärande förloppet under vinterhalvåret.

Hemmestasjöns Vänner har därför beslutat att vi ska verka för att det görs en årlig rensning av vass i sjön under i första hand tre år, med start oktober 2015. Därefter ska en kontroll av effekterna göras och nya beslut tas.

Finansieringen av detta sker genom att flera av våra medlemmar betalar en tusenlapp per fastighet. I år har vi hittills fått ihop 14 000: -. Vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få för att förbättra sjöns vattenkvalitet.

Vi är nu cirka 30 medlemmar i föreningen och nya medlemmar tillkommer hela tiden. Vill du vara medlem i Hemmestasjöns Vänner kan du kontakta bengt.engelberg@navisys.se

Röjning och Slåtter

Som fastighetsägare är du ansvarig för att växtligheten från din fastighet inte breder ut sig över vägbanan. Över vägen ska den fria höjden vara 4.60 m.

Sophämtningen och snöröjningen använder stora maskiner. De grenar som hänger ner över vägen är en säkerhetsrisk för den som kör. Dessutom både försvårar det för snöröjningen att göra sitt arbete snabbt och ökar föreningens kostnader för snöröjningen vilket drabbar oss alla.

Vi ber er därför att omgående se över er fastighet och vidtaga nödvändiga åtgärder. Föreningen kommer att genomföra en kontroll att så skett vid senare tillfälle.

Se nedan skiss;

Siktröjning

Vi vädjar till dig att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på din tomt. Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor ska skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på̊ en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen (se skiss nedan).

Träd intill belysningsstolpar måste rensas på̊ grenar 


Föreningens postgirokonto 14886-6 är nu avslutat!

Vår bank har meddelat att man inte längre kommer att hantera postgiro utan rekommenderar oss att använda bankgiro. Vi har därför avslutat vårt postgirokonto!

Vi använder nu bara Bankgiro 5809-4202 för betalningar till föreningen.

Alla betalningar av fakturor ska ske till detta bankgironummer. På er faktura kommer det att finnas ett så kallat OCR nummer som ska anges på betalningen. Om inte detta nummer anges korrekt så kommer inte betalningen att accepteras. Detta är samma system som många andra använder sig av och som ni säkert är vana vid så det kommer förmodligen inte innebära några problem för er.

Har ni några frågor kring ovanstående information kan ni kontakta kassor@kolvik.com

Detaljplan Kolvik K3

Kommunen har tagit beslut om att avsluta detaljplanearbetet för Kolvik K3 utan att upprätta en detaljplan. Skälet till det är att området redan är utbyggt för permanentboende och att majoriteten av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA. De fastigheter inom området som saknar kommunalt VA kommer, trots att det inte blir en detaljplan, att kunna få de inkopplat.

Föreningen kommer därför på eget initiativ att se över vägar, belysning, el- och telekablar i området. Vissa delar behöver en upprustning. För att undersöka vad som ska upprustas och hur det ska upprustas har styrelsen satt samman en grupp bestående av boende i Kolvik K3 under ledning av Tony Helin från styrelsen. Har du några frågor om detta får du gärna kontakta Tony på vagfogde@kolvik.com

Vårt arbete har gett resultat! Nu äntligen ska beslut tas om ett start-PM för Hemmesta centrum!

Den 26 augusti kommer kommunstyrelsens planutskott att ta beslut om ett så kallat start-PM för Hemmesta centrum. Innehållet i Start-PM:et kan du se på nedan länk

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1805894

Detta innebär att man på allvar kan börja arbeta med planläggningen av Hemmesta centrum. I ett första skede kommer fastighetsägarna i området där Värmdö kommun är en stor fastighetsägare att samråda och komma överens om en ekonomisk försvarbar plan för fastighetsägarna. Första kvartalet 2016 kommer sedan en samrådshandling att presenteras. Då är det allmänheten som får ha synpunkter på planen. Därefter kommer kommunen på sedvanligt sätt pröva planen och man räknar med att ha en plan klar för beslut första kvartalet 2017.

Om vi slipper överklaganden och allt går som vi hoppas kanske vi kan ha ett nytt Hemmesta centrum klart någon gång 2018-2019!