Inbrott - igen...

Hej på er,

Det har återigen varit en del inbrott i Kolvik. Denna gång på Örnklovägen och Näsvägen. Det har skett på dagtid. Vi vill återigen uppmärksamma alla att vara vaksamma på bilar och människor som rör sig i området som inte verkar ha goda avsikter med sina besök. Vi måste alla försöka hjälpas åt att vara på vår vakt. Anteckna registreringsnummer, om omständigheterna tillåter, ta bilder etc. Allt för att kunna bistå polisen, samt visa att vi är alerta i Kolvik.

Dålig lukt från VA-anläggningen

Det är många som hört av sig och påpekat problem med dålig lukt runt om i området Vi har varit i kontakt med Värmdö Kommun som är huvudman för anläggningen. De jobbar aktivt med att åtgärda problemen. Man kommer inom kort att byta ut alla brunnslock mot en tätare variant. De har även anlitat en ventilationsentreprenör som skall se över pumphusen. Vi hoppas att problemen kan åtgärdas inom kort.

Fakturering av medlemsavgifterna 2016

Nu fakturerar vi medlemsavgifterna 2016. Sista betalningsdagen är den 15 april 2016. Glöm inte att gå in på nedanstående lista och kontrollera om din fastighet har något tillgodo. Om din fastighet har något tillgodo dra i så fall av det beloppet innan du betalar fakturan. Det belopp som står i kolumnen "Saldo" längst till höger är det ni skall dra av på fakturabeloppet.

Glöm inte att ta upp er del av räntan i deklarationen.

Medlemmar tillgodo 2016-01-01

Välkommen till föreningsstämma torsdag den 17 mars kl. 19.00 i matsalen Hemmestaskolan F-5.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar välkomna!

Vi hoppas att du och många andra medlemmar kommer och uttrycker er uppfattning om hur ni vill att föreningen ska fortsätta utvecklas. Mycket har hänt under 2015 och mycket står på agenda för 2016 och framåt. Mer kan du läsa i den verksamhetsplan och andra dokument som årsmötet ska ta ställning till och som kommer att publiceras på hemsidan före årsmötet.

Årsmötet är det tillfälle då alla medlemmar kan göra sin röst hörd och där vi kan diskutera föreningens inriktning.

Vi som arbetar aktivt i föreningen är tacksamma om ni kommer och framför era synpunkter denna dag.

Välkommen till årsmötet och uttryck din åsikt!

Föreningens ränteutgifter 2015 är avdragsgilla i din deklaration 2016

Föreningen kommer inte att skicka in några kontrolluppgifter till Skatteverket. Det innebär att du själv måste ändra i din deklaration om du vill göra skatteavdrag för föreningens ränteutgifter.

Den ränta du betalat är avdragsgill. Hur mycket du betalat i ränta 2015 hittar du i debiteringslängden 2015. Den finns att hämta på hemsidan under fliken “Om föreningen” avgifter

Du har betalt nedan specificerade avgifter till föreningen se debiteringslängden 2015;

Driftavgift

Den omfattar den årliga drift och skötsel av våra vägar, belysning, bryggor, etc.

Ränta

Den omfattar den årliga räntan på vårt lån för vägprojektet. Räntan är dessutom avdragsgill i din deklaration.

Amortering

Den omfattar den årliga amorteringen på vårt lån för vägprojektet.

Du kan göra skatteavdrag i din deklaration för din del av föreningens ränteutgifter enligt följande exempel;

Om din andel av ränteutgifterna är 350 kr gör du avdrag i inkomstdeklarationen med 350 kr vid rubriken Ränteutgifter m.m. (Ruta 8.1 på̊ inkomstdeklaration 1)

Om du äger fastigheten till hälften och t.ex. din respektive äger den andra hälften, ska ränteutgiften på̊ 350 kr fördelas mellan er. Var och en gör avdrag med 175 kr, d.v.s. 350/2.

Under ”Övriga upplysningar” skriver du sedan, Kolvik Samfällighetsförening (717904-999), Kolviksvägen 46, 139 33 VÄRMDÖ samt hur mycket ränta du har betalat under 2015. 

Inför Årsmöte 2016

Hej på er i höstrusket!

I år är vi ute tidigt med information om årsmötet, vår förhoppning är att så många som möjligt kan komma, speciellt välkomna är alla nyinflyttade!

Mötet kommer äga rum den 17/3 kl 19:00 i matsalen Hemmestaskolan F-5.

Vi vill uppmana alla medlemmar som har förslag på hur vi kan fortsätta att utveckla Kolvik.  Skicka era motioner till ordforande@kolvik.com senast den 31/12.

Det kommer även komma en inbjudan till möte angående GRANNSAMVERKAN inom kort. Mer information om detta lite senare.

Vi ser fram emot ett givande årsmöte!

/Styrelsen KSF

Hemmestasjöns Vänner arbetar med att förbättra vattenkvaliteten i Hemmestasjön!

Tidigare problem i sjön har varit att det förekommit höga halter fosfor och lite för lite syre. Fosfor tär på syrehalten, vilket leder till syrebrist och i värsta fall fiskdöd. Fosfor göder också växtligheten vilket gör att sjöns syreförråd blir lågt under vintertid när sjöväxterna förmultnar. Genom att på hösten klippa, skörda och köra bort växter förhindras eller i varje fall minskar det syretärande förloppet under vinterhalvåret.

Hemmestasjöns Vänner har därför beslutat att vi ska verka för att det görs en årlig rensning av vass i sjön under i första hand tre år, med start oktober 2015. Därefter ska en kontroll av effekterna göras och nya beslut tas.

Finansieringen av detta sker genom att flera av våra medlemmar betalar en tusenlapp per fastighet. I år har vi hittills fått ihop 14 000: -. Vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få för att förbättra sjöns vattenkvalitet.

Vi är nu cirka 30 medlemmar i föreningen och nya medlemmar tillkommer hela tiden. Vill du vara medlem i Hemmestasjöns Vänner kan du kontakta bengt.engelberg@navisys.se

Röjning och Slåtter

Som fastighetsägare är du ansvarig för att växtligheten från din fastighet inte breder ut sig över vägbanan. Över vägen ska den fria höjden vara 4.60 m.

Sophämtningen och snöröjningen använder stora maskiner. De grenar som hänger ner över vägen är en säkerhetsrisk för den som kör. Dessutom både försvårar det för snöröjningen att göra sitt arbete snabbt och ökar föreningens kostnader för snöröjningen vilket drabbar oss alla.

Vi ber er därför att omgående se över er fastighet och vidtaga nödvändiga åtgärder. Föreningen kommer att genomföra en kontroll att så skett vid senare tillfälle.

Se nedan skiss;