Röjning och Slåtter

Som fastighetsägare är du ansvarig för att växtligheten från din fastighet inte breder ut sig över vägbanan. Över vägen ska den fria höjden vara 4.60 m.

Sophämtningen och snöröjningen använder stora maskiner. De grenar som hänger ner över vägen är en säkerhetsrisk för den som kör. Dessutom både försvårar det för snöröjningen att göra sitt arbete snabbt och ökar föreningens kostnader för snöröjningen vilket drabbar oss alla.

Vi ber er därför att omgående se över er fastighet och vidtaga nödvändiga åtgärder. Föreningen kommer att genomföra en kontroll att så skett vid senare tillfälle.

Se nedan skiss;

Siktröjning

Vi vädjar till dig att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på din tomt. Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor ska skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på̊ en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen (se skiss nedan).

Träd intill belysningsstolpar måste rensas på̊ grenar 


Föreningens postgirokonto 14886-6 är nu avslutat!

Vår bank har meddelat att man inte längre kommer att hantera postgiro utan rekommenderar oss att använda bankgiro. Vi har därför avslutat vårt postgirokonto!

Vi använder nu bara Bankgiro 5809-4202 för betalningar till föreningen.

Alla betalningar av fakturor ska ske till detta bankgironummer. På er faktura kommer det att finnas ett så kallat OCR nummer som ska anges på betalningen. Om inte detta nummer anges korrekt så kommer inte betalningen att accepteras. Detta är samma system som många andra använder sig av och som ni säkert är vana vid så det kommer förmodligen inte innebära några problem för er.

Har ni några frågor kring ovanstående information kan ni kontakta kassor@kolvik.com

Detaljplan Kolvik K3

Kommunen har tagit beslut om att avsluta detaljplanearbetet för Kolvik K3 utan att upprätta en detaljplan. Skälet till det är att området redan är utbyggt för permanentboende och att majoriteten av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA. De fastigheter inom området som saknar kommunalt VA kommer, trots att det inte blir en detaljplan, att kunna få de inkopplat.

Föreningen kommer därför på eget initiativ att se över vägar, belysning, el- och telekablar i området. Vissa delar behöver en upprustning. För att undersöka vad som ska upprustas och hur det ska upprustas har styrelsen satt samman en grupp bestående av boende i Kolvik K3 under ledning av Tony Helin från styrelsen. Har du några frågor om detta får du gärna kontakta Tony på vagfogdeksf@gmail.com

Vårt arbete har gett resultat! Nu äntligen ska beslut tas om ett start-PM för Hemmesta centrum!

Den 26 augusti kommer kommunstyrelsens planutskott att ta beslut om ett så kallat start-PM för Hemmesta centrum. Innehållet i Start-PM:et kan du se på nedan länk

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1805894

Detta innebär att man på allvar kan börja arbeta med planläggningen av Hemmesta centrum. I ett första skede kommer fastighetsägarna i området där Värmdö kommun är en stor fastighetsägare att samråda och komma överens om en ekonomisk försvarbar plan för fastighetsägarna. Första kvartalet 2016 kommer sedan en samrådshandling att presenteras. Då är det allmänheten som får ha synpunkter på planen. Därefter kommer kommunen på sedvanligt sätt pröva planen och man räknar med att ha en plan klar för beslut första kvartalet 2017.

Om vi slipper överklaganden och allt går som vi hoppas kanske vi kan ha ett nytt Hemmesta centrum klart någon gång 2018-2019!

Vår vägfogde behöver hjälp!

Arbete som vägfogde i styrelsen är krävande och det är inte rimligt att bara en person ska bära den sysslan. Vi behöver därför flera intresserad som kan hjälpa till med administrationen av våra vägar.

Vi har ett i stort sett nytt vägsystem som ska förvaltas på ett bra sätt. Samtidigt bor vi i ett område där tomter styckas och nya hus byggs. Detta ställer stora krav på vägfogden. Vägar ska besiktigas före och efter byggnation, nya elkablar och VA- anslutningar kopplas in, avtal ska skrivas med entreprenörer om återställning efter intrång i vägen, snöröjning och underhåll av vägsystemet ska upphandlas, etc.

Som sagt det finns mycket att ta tag i!

Du som kanske är pensionär och har lite tid över med en bakgrund som vägingenjör eller annan koppling till väg entreprenad i ditt tidigare yrkesverksamma liv. Eller du som är yrkesverksam som vägingenjör eller liknande idag. Eller i varje fall har ett administrativt sinne. Anmäl ditt intresse!

Hör av dig till Vägfogden vagfogdeksf@gmail.com snarast. Ersättning utgår!

Ny bro och rensning av kanalen till Hemmestasjön

Hemmestasjöns Vänner som är en förening som värnar om Hemmestasjön har hjälpt oss med att genomföra en rensning av kanalen och kommer nu att slutföra bygget av ny bro över kanalen. Slutmontering av bron kommer att ske den 30 augusti.

Den gamla bron kommer att monteras ner efter att den nya bron är monterad. Den nya bron kommer att byggas några meter söder om den gamla bron.

Bron byggs av medlemmar i Hemmestasjöns Vänner och materialet har Bygg-Ole skänkt tack vare Hemmestasjöns Vänners medlemmar Annika Källman och Gunnar Gustavsson. Bägge är också medlemmar i Torsby Samfällighetsförening och bor på Torsbysidan av kanalen.

Vi tackar Annika och Gunnar för deras fina bidrag och vi tackar också övriga medlemmar i Hemmestasjöns Vänner för deras arbetsinsatser.

Är du intresserad att veta mer om Hemmestasjöns Vänner kan du gå in på deras hemsida.

www.hemmestasjonsvanner.n.nu

När det gäller den avloppsledning som kommunen lagt i kanalen, från pumpstationen i Hemmesta och ut någonstans i Torsbyfjärden, så pågår det en diskussion mellan Torsby och Kolvik Samfällighetsföreningar å ena sidan och kommun å andra sidan om hur den ska ligga för att inverka så lite som möjligt på möjligheten att fara med båt genom kanalen.

Vi hoppas att vi ska kunna komma överens om en bra lösning för bägge parter.

Hej alla kolviksbor sommarvärmen, här kommer lite info från Bryggfogden!

IMG_1237.JPG

Vi har fortsatt våra arbeten i Såg och blötviks hamnen och börja nu äntligen bli någorlunda färdiga med våra brygg arbeten inför sommaren 2015.

Badstranden

Under veckan har vi bytt ut den gamla badbryggan till en ny stabilare och bredare variant. Samt lagt ut skyddsbojar för badande. Vi hade planerat att flytta gamla badstegen över till nya bryggan, men den var i så dåligt skick så vi har köpt en ny som inte än blivit levererad.  Vi hoppas att den nya stegen kan monteras i helgen om allt går som planerat. Vi ber också om ursäkt för att y-bommarna till nya bryggorna felaktigt blivit upplagda på stranden. Förhoppnings vis är det borta när helgen är slut. 

Sågviksbryggan

Lördagen den 4 juli är planen att fortsätta med installationen av y-bommar vid betong pontonerna till de som beställt. Vi ber om ursäkt för alla bojar som nu ligger i vägen mellan betongpontonerna., dessa kommer på sikt att tas bort.

För båtägare i Sågviken vill vi också uppmärksamma att det ligger två brygg förankrings stenar österut som förankrar inre betong pontonen, en strax utan för badbryggan den andra mellan båda betong pontonerna i linje med badbryggan. För mer djupgående båtar som går längre in kan de vara ett problem. Kontakta berggruppen för mer info om stenarna.

Hälsningar Torgny Andersson

Hej, alla kolviksbor, nu installerar vi nya bryggor i vår fina hamn!

Det innefattar rivning av gammal pålad brygga i Sågviken. Installation två nya betong pontoner i Sågviken. I tillägg en förlängning av sågviksbryggan i trä och betong. Detta ger oss fler platser och mindre underhåll samt möjlighet till y-bom.

Vi ber om ursäkt för röran denna vecka. Arbeten kommer att vara klara i början av nästa vecka. Platserna vid Sågviken kommer att justeras i sida och i storlek. De som har beställt y-bom får platserna längst ut mot badstranden.

På utsidan av den nya betong pontonen blir det 8 stor-platser och på insidan 12 mellan platser. Brygg sektionen flyttas ut cirka 3.5 meter så vatten djupet blir cirka 1.6 meter på utsidan och 1.4 meter på insidan en stor förbättring mot tidigare cirka 1 meter.

Vi kommer att justera platserna på blötviksbryggan också. Men det kommer ske senare i år. Vi återkommer med info om detta

Om ni har frågor kontakta brygg gruppen.  

Hälsningar Bryggfogde Torgny Anderssson 

Blödande vägar

Vi beklagar de blödande vägarna. Vi har beställt sandning/grusning, men det är svårt att få fram en entreprenör som kan bistå med den utrustning som krävs. Vi hoppas att det blir utfört så snart det bara går.

Bakgrunden är att beläggningen som lagts ovanpå de asfalterade delarna av vägnätet inte har integrerat på det sätt det är tänkt. Vi utreder nu skyndsamt hur vi kan lösa detta långsiktigt. Den kortsiktiga lösningen är att få ut sand/grus för att mätta tjäran.