Vad Händer med Hemmesta Träsk?

Styrelsen i KSF har gett Lisa Rennerstedt i uppdrag att företräda föreningen i denna fråga och hon tar gärna emot frågor, förslag och information. Maila henne på adress nedan så hör hon av sig så fort hon kan. Här kommer hennes redogörelse och lite historik.

Under slutet av september och oktober arbetar kommunens entreprenör med att sänka avloppsledningen i Hemmesta träsk med hjälp av 400-500 kilos betongklumpar . Hittills har man fäst 286 sådana på ledningen men arbetet är långt ifrån klart.  Det motsvarar vikten av en blåval eller cirka 14 villagrunder.

Under två år har avloppsledningen som tillhörde det nu rivna avloppsverket flutit upp i sjön.  Reningsverket är ersatt av en pumpstation med bassänger som ska klara av ett eventuellt nödutsläpp av orenat avloppsvatten ut i Torsbyfjärden..Flera försök att sänka ledningen har gjorts men den fortsätter att lyfta sig till ytan då den är fylld med luft eller gas (uppgifterna går isär) då den inte har använts sedan 2015.

Torsby och Kolviks samfälligheter har skrivit en gemensam begäran om tillsyn (se under fliken dokument/övriga dokument) där vi vill att ledningen ska tas bort och om nödvändigt ersättas med ett alternativ som är bättre förankrad och inte blockerar kanalen ut till Torsbyfjärden. Vi menar också att med kommunalt VA och med rivet reningsverk så är förutsättningarna goda för att kommunen nu kan börja sanera sjön efter vad ledningar, reningsverk och annat ställt till. Det har tydligen funnits flera reningsverk och flera ledningar men det är mycket svårt att få ut fakta om detta från kommunen.

Värmdö kommun har avtalsservitut med Torsby och Kolvik, som äger sjön gemensamt. Servituten ger kommunen rätt att ha ledningen i sjön och både rättighet och skyldighet att underhålla den. Frågan är om dessa servitut även gäller för orenat vatten från pumpstationen. Vi försöker utreda frågan då den är lite komplicerad. Värmdö kommun skickade för två år sedan in en ansökan om ledningsförrättning men ännu har inget hänt. Vi menar att det måste ske en miljöprövning innan en sådan förrättning sker. Servituten säger också att kommunen ska återställa det man förstört. Vi utreder vad det innebär.

Samtidigt som vi skickade in vår begäran om tillsyn påbörjade VA enheten ett nytt arbete ned att sänka ledningen ,dessvärre utan kommunikation med föreningarna.

Vi protesterade till miljöinspektören på kommunen då det saknades konsekvensanalys av ingreppen i sjön och menade att det krävdes ett tillstånd för vattenverksamhet.

Djupet i sjön är okänt, boende har berättat att den kan vara mellan 15 till 20 meter och att det en gång innan diverse reningsverk var en populär bad- och kräftsjö. Ingen vet med säkerhet. Antal meter sediment och vad de innehåller är okänt och ingen analys av vilka miljögifter som kan frigöras genom kommunens nu pågående arbete har gjorts. Vi arbetar med att utreda frågorna.

Tyvärr så fick vi inte gehör för våra invändningar mot metoderna för att sänka ledningen som godkänts i ett delegationsbeslut (se under fliken dokument)Vi har överklagat beslutet till länsstyrelsen och där är vi idag. Vi har kontaktat expertis inom relevanta områden och arbetar vidare med frågan.

Föreningarna anser inte att ingreppet i sjön är att betrakta som ett normalt underhåll då det går rakt emot vår vilja att om möjligt sanera sjön.

Lördagen den 7/10 grumlade halva Hemmesta träsk trots att det inte regnat. Kommunen vill inte se något samband mellan grumlingen och arbetet i sjön. Hemmesta träsk är recipient till Hemmesta sjöäng, går något fel kan konsekvenserna bli stora, inte bara för vår sjö

Vi kommer att uppdatera så fort det händer något nytt.  Vi har möten inbokade under oktober som förhoppningsvis kan klargöra en del.

Styrelsen KSF

lisa.rennerstedt@gmail.com

Eldning i Kolvik

Under hösten är det skönt att kunna städa upp på tomten och i samband med det elda löv, kvistar och annat efter den härliga sommaren. Att elda kan också innebära olägenheter för era grannar så tänk på detta:

Restriktioner mot eldning utomhus

I områden som är planlagda får eldning av torrt trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar endast ske under eldningsveckorna 16–18 och 41–43. Reglerna för eldning gäller även vid eldning i tunna/kar eller liknande. 

Eldningsveckorna har inrättats av miljö- och hälsoskäl och för att räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken.

I kommunens webbkarta kan du se om du bor inom detaljplanelagt område. Klicka på Sök i listen ovan kartan och skriv in adress eller fastighetsbeteckning.

Webbkarta

Att tänka på vid eldning

  • Elda endast torra kvistar och grenar.
  • Du får inte elda löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
  • Prata med grannarna om en lämplig tid för eldning. Då kan känsliga personer hålla sig inne och man kan undvika att få röklukt på tvätt som hänger ute.
  • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
  • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
  • Elden ska vara släckt när det mörknar.
  • Ta hänsyn till brandrisken.
  • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Hela regelverket finner ni här: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/brandskyddochsotning/eldningavtradgardsavfall.4.63c5311513f7b9eaf4e57d.html

Båt felförtöjd på Kronbryggan

Det har legat en båt förtöjd vid Kronbryggan. Torgny har satt lappar på båten vid ett flertal tillfällen med uppmaning om att flytta båten. Då detta inte skett har vi har via kontakt med Polisen klippt låset och flyttat båten till Kolviksbryggan bredvid gästplatsen och låst fast den där. Vi hoppas att någon vet vem som äger denna båt och kontaktar Johan eller Torgny. 

Rensning av växter och träd mot vägen

Jürgen Saville har skickat ut lappar till er som har växter och träd som vuxit ut över vägbanan. Om inte alla fått detta vill vi med detta uppmärksamma alla fastighetsägare att se till att klippa och rensa så att bilar inte får repor samt att sikten är tillfredsställande.

Håller man inte efter så nödgas vi anlita någon som utför detta på fastighetsägarens bekostnad då det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är fri passage upp till 4,5m ovanför vägbanan.

Stort tack och ha en fortsatt skön sommar!

Inbrott i Kolvik

Vi har dessvärre fått in en rapport om inbrott igen, denna gång på Näsvägen. Återigen, var på er vakt, se till att låsa alla fönster och dörrar, även på uthus och garage samt i möjligaste mån se till att tända utebelysning under de mörka timmarna. Vi måste hjälpa varandra att hålla uppsikt och notera eventuella fordon och personer som inte har goda avsikter med sitt besök i Kolvik.

Yrkanden Angående Detaljplan för Hemmesta Centrum

Vi har tidigare gått ut med information om det pågående planarbetet. På vårt senaste styrelsemöte beslutades att KSF skall skicka in sina synpunkter i ett yttrande. Det är viktigt att skilja på enskilda fastigheters intressen och KSF som helhet. Vi välkomnar eventuella synpunkter som påverkar KSF som helhet.

Alla medlemmar uppmanas också att skicka in sina egna synpunkter till Värmdö Kommun.

Kort kan vi i dagsläget konstatera att en utveckling av Hemmesta Centrum är ett måste. Dock anser vi att en del saker påverkar Kolvik negativt. Bland annat skall vi få sex höghus (4-5 vån) där båtuppställningen är idag. Vi gillar inte den föreslagna trafiklösningen med tre övergångsställen med trafikljus mellan Alkällevägen och rondellen vid infarten till Hemmestaskolan, man bör ha planskilda övergångar. De föreslår att ta Furubacksvägen i anspråk för att anlägga parkering vilket vi heller inte ser som positivt. På det stora hela känns planen inte helt genomarbetad med 700 nya lägenheter och väldigt lite yta för nya etableringar av service etc. Trafiksituationen är ansatt som det är idag, vi ser inga åtgärder för att förbättra den i den föreslagna planen.

Skicka gärna synpunkter till ordforande@kolvik.com - yrkandet skall vara inskickat senast den 20 maj 2017.

Information från Valberedningen

Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och vars uppgift är att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar, hur olika styrelseledamöter fungerar i sina roller, hur samarbetet inom styrelsen fungerar och inventera den kompetens som styrelsen har både som helhet samt respektive ledamots kompetens.

Valberedningen ska också identifiera de uppgifter och kompetenser som behövs för att driva och utveckla verksamhet och matcha föreningens behov av kompetens med nya och gamla styrelseledamöter så att vi får ett kompetent och effektivt styrelsearbete.

Det är ett arbete som vi i valberedningen tar på största allvar.

För oss i valberedningen är det viktigt att komma i kontakt med medlemmarna för att höra vad ni tycker och tänker. Kanske har ni förslag på lämpliga personer för styrelsen eller andra förtroendeuppdrag. Kanske har ni synpunkter på vad styrelsen gör eller inte gör. Ha gärna en dialog med oss.

Vårt arbete med att förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på nästa årsmöte har redan påbörjats. Om du är intresserad att delta i föreningens arbete som förtroendevald eller på annat sätt får du gärna kontakta oss.  Alla behöver inte sitta i styrelsen utan vi har flera uppgifter utanför styrelsearbetet som vi också behöver hjälp med.

För att komma i kontakt med någon i valberedningen Har du nedan kontaktuppgifter till oss;

Carl Lindvall 0702-30 51 73

Kent Ros 070-779 67 78

Peter Wetterstrand 0709-21 69 80

Bengt Engelberg 0709-90 19 36

E-post: valberedningen@kolvik.com