Inför Årsmöte 2016

Hej på er i höstrusket!

I år är vi ute tidigt med information om årsmötet, vår förhoppning är att så många som möjligt kan komma, speciellt välkomna är alla nyinflyttade!

Mötet kommer äga rum den 17/3 kl 19:00 i matsalen Hemmestaskolan F-5.

Vi vill uppmana alla medlemmar som har förslag på hur vi kan fortsätta att utveckla Kolvik.  Skicka era motioner till ordforande@kolvik.com senast den 31/12.

Det kommer även komma en inbjudan till möte angående GRANNSAMVERKAN inom kort. Mer information om detta lite senare.

Vi ser fram emot ett givande årsmöte!

/Styrelsen KSF

Hemmestasjöns Vänner arbetar med att förbättra vattenkvaliteten i Hemmestasjön!

Tidigare problem i sjön har varit att det förekommit höga halter fosfor och lite för lite syre. Fosfor tär på syrehalten, vilket leder till syrebrist och i värsta fall fiskdöd. Fosfor göder också växtligheten vilket gör att sjöns syreförråd blir lågt under vintertid när sjöväxterna förmultnar. Genom att på hösten klippa, skörda och köra bort växter förhindras eller i varje fall minskar det syretärande förloppet under vinterhalvåret.

Hemmestasjöns Vänner har därför beslutat att vi ska verka för att det görs en årlig rensning av vass i sjön under i första hand tre år, med start oktober 2015. Därefter ska en kontroll av effekterna göras och nya beslut tas.

Finansieringen av detta sker genom att flera av våra medlemmar betalar en tusenlapp per fastighet. I år har vi hittills fått ihop 14 000: -. Vi är tacksamma för alla bidrag vi kan få för att förbättra sjöns vattenkvalitet.

Vi är nu cirka 30 medlemmar i föreningen och nya medlemmar tillkommer hela tiden. Vill du vara medlem i Hemmestasjöns Vänner kan du kontakta bengt.engelberg@navisys.se

Röjning och Slåtter

Som fastighetsägare är du ansvarig för att växtligheten från din fastighet inte breder ut sig över vägbanan. Över vägen ska den fria höjden vara 4.60 m.

Sophämtningen och snöröjningen använder stora maskiner. De grenar som hänger ner över vägen är en säkerhetsrisk för den som kör. Dessutom både försvårar det för snöröjningen att göra sitt arbete snabbt och ökar föreningens kostnader för snöröjningen vilket drabbar oss alla.

Vi ber er därför att omgående se över er fastighet och vidtaga nödvändiga åtgärder. Föreningen kommer att genomföra en kontroll att så skett vid senare tillfälle.

Se nedan skiss;

Siktröjning

Vi vädjar till dig att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på din tomt. Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor ska skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på̊ en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen (se skiss nedan).

Träd intill belysningsstolpar måste rensas på̊ grenar 


Föreningens postgirokonto 14886-6 är nu avslutat!

Vår bank har meddelat att man inte längre kommer att hantera postgiro utan rekommenderar oss att använda bankgiro. Vi har därför avslutat vårt postgirokonto!

Vi använder nu bara Bankgiro 5809-4202 för betalningar till föreningen.

Alla betalningar av fakturor ska ske till detta bankgironummer. På er faktura kommer det att finnas ett så kallat OCR nummer som ska anges på betalningen. Om inte detta nummer anges korrekt så kommer inte betalningen att accepteras. Detta är samma system som många andra använder sig av och som ni säkert är vana vid så det kommer förmodligen inte innebära några problem för er.

Har ni några frågor kring ovanstående information kan ni kontakta kassor@kolvik.com

Detaljplan Kolvik K3

Kommunen har tagit beslut om att avsluta detaljplanearbetet för Kolvik K3 utan att upprätta en detaljplan. Skälet till det är att området redan är utbyggt för permanentboende och att majoriteten av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA. De fastigheter inom området som saknar kommunalt VA kommer, trots att det inte blir en detaljplan, att kunna få de inkopplat.

Föreningen kommer därför på eget initiativ att se över vägar, belysning, el- och telekablar i området. Vissa delar behöver en upprustning. För att undersöka vad som ska upprustas och hur det ska upprustas har styrelsen satt samman en grupp bestående av boende i Kolvik K3 under ledning av Tony Helin från styrelsen. Har du några frågor om detta får du gärna kontakta Tony på vagfogdeksf@gmail.com

Vårt arbete har gett resultat! Nu äntligen ska beslut tas om ett start-PM för Hemmesta centrum!

Den 26 augusti kommer kommunstyrelsens planutskott att ta beslut om ett så kallat start-PM för Hemmesta centrum. Innehållet i Start-PM:et kan du se på nedan länk

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1805894

Detta innebär att man på allvar kan börja arbeta med planläggningen av Hemmesta centrum. I ett första skede kommer fastighetsägarna i området där Värmdö kommun är en stor fastighetsägare att samråda och komma överens om en ekonomisk försvarbar plan för fastighetsägarna. Första kvartalet 2016 kommer sedan en samrådshandling att presenteras. Då är det allmänheten som får ha synpunkter på planen. Därefter kommer kommunen på sedvanligt sätt pröva planen och man räknar med att ha en plan klar för beslut första kvartalet 2017.

Om vi slipper överklaganden och allt går som vi hoppas kanske vi kan ha ett nytt Hemmesta centrum klart någon gång 2018-2019!

Vår vägfogde behöver hjälp!

Arbete som vägfogde i styrelsen är krävande och det är inte rimligt att bara en person ska bära den sysslan. Vi behöver därför flera intresserad som kan hjälpa till med administrationen av våra vägar.

Vi har ett i stort sett nytt vägsystem som ska förvaltas på ett bra sätt. Samtidigt bor vi i ett område där tomter styckas och nya hus byggs. Detta ställer stora krav på vägfogden. Vägar ska besiktigas före och efter byggnation, nya elkablar och VA- anslutningar kopplas in, avtal ska skrivas med entreprenörer om återställning efter intrång i vägen, snöröjning och underhåll av vägsystemet ska upphandlas, etc.

Som sagt det finns mycket att ta tag i!

Du som kanske är pensionär och har lite tid över med en bakgrund som vägingenjör eller annan koppling till väg entreprenad i ditt tidigare yrkesverksamma liv. Eller du som är yrkesverksam som vägingenjör eller liknande idag. Eller i varje fall har ett administrativt sinne. Anmäl ditt intresse!

Hör av dig till Vägfogden vagfogdeksf@gmail.com snarast. Ersättning utgår!

Ny bro och rensning av kanalen till Hemmestasjön

Hemmestasjöns Vänner som är en förening som värnar om Hemmestasjön har hjälpt oss med att genomföra en rensning av kanalen och kommer nu att slutföra bygget av ny bro över kanalen. Slutmontering av bron kommer att ske den 30 augusti.

Den gamla bron kommer att monteras ner efter att den nya bron är monterad. Den nya bron kommer att byggas några meter söder om den gamla bron.

Bron byggs av medlemmar i Hemmestasjöns Vänner och materialet har Bygg-Ole skänkt tack vare Hemmestasjöns Vänners medlemmar Annika Källman och Gunnar Gustavsson. Bägge är också medlemmar i Torsby Samfällighetsförening och bor på Torsbysidan av kanalen.

Vi tackar Annika och Gunnar för deras fina bidrag och vi tackar också övriga medlemmar i Hemmestasjöns Vänner för deras arbetsinsatser.

Är du intresserad att veta mer om Hemmestasjöns Vänner kan du gå in på deras hemsida.

www.hemmestasjonsvanner.n.nu

När det gäller den avloppsledning som kommunen lagt i kanalen, från pumpstationen i Hemmesta och ut någonstans i Torsbyfjärden, så pågår det en diskussion mellan Torsby och Kolvik Samfällighetsföreningar å ena sidan och kommun å andra sidan om hur den ska ligga för att inverka så lite som möjligt på möjligheten att fara med båt genom kanalen.

Vi hoppas att vi ska kunna komma överens om en bra lösning för bägge parter.