Städdag 26 maj!

Då är det återigen dags att göra lite finare i området. Vi samlas som vanligt vid badstranden på Kolviksstrandsvägen kl 10:00. Bra att ha med sig lite krattor, spadar, sekatörer, häcksaxar etc. Vi har beställt en stor container som vi kan slänga skräp i samt hyrt släp för att kunna åka runt och hämta upp. Genomgång och fördelning av arbete sker vid samlingen, sedan avslutar vi med korvgrillning vid 14-tiden, dryck av olika slag och lite skönt häng vid kronbryggan.

Sprid denna info till era grannar så hoppas vi på bra uppslutning!

Jürgen Saville, Grönområdesansvarig

Inför Årsmötet

Nu ligger alla dokument uppe under fliken dokument och inför årsstämma. Vi har haft ett idogt arbete mellan styrelse, redovisningsbyrå och revisor för att få klart alla dokument. De är i dagsläget ej undertecknade men kommer så ske inom de närmaste dagarna.

Väl mött på årsmötet!

Styrelsen, KSF

Uppdatering och information om Värmdö Kommuns förehavanden med utsläpp i Hemmesta Träsk

Lisa Rennerstedt har gjort ett hästjobb i att gräva fram information om miljöskandalen i Hemmesta Träsk. Här kommer en redogörelse för vad som framkommit och det är alarmerande minst sagt.

VI vet nu mer mer om vilka åtgärder som kommunen vidtagit för att sänka ledningen och om de bräddningar under 2017 som belastat Hemmesta träsk.

Åtgärder för att sänka  ledningen

Sammanlagt har VA-avdelningen på Värmdö Kommun beställt jobb där entreprenören hängt på 355 tyngder x 500 kilo på ledningen det vill säga 177 ton betong. I miljöavdelningens beslut att godkänna arbetet medgavs cirka 100 tyngder. Vi väntar på att miljöavdelningen, som har länsstyrelsens delegerade tillsynsansvar, ska agera i denna fråga.

2016 borrade man flera hål i ledningen för att sänka den, sedan lagades hålen med rostfri skruv. När man skulle göra en kontroll genom ledningen fastnade utrustningen i skruvarna. I början av 2018 lyftes ledningen åt sidan, kapades och sattes ihop för att få bort renspluggen.

Under arbetet med att sänka ledningen i oktober grumlades sjön och föreningarna tog ett vattenprov som visade på förhöjda halter av bly, zink, koppar och arsenik.

Bräddningar och utsläpp i Hemmesta träsk

Under hösten 2017  hävdade VA-avdelningen att inga bräddningar skett sedan pumpstationen byggdes 2015  men i februari 2018 framkom att det bräddats sammanlagt nästan 4000 kubik mellan juli och november. I mitten av oktober uppmättes >2400 Ecoli i sjön. Gränsen för otjänligt vatten går vid >1000. Detta tyder på att det bräddats orenat avlopp direkt ut i sjön istället för 600 meter ut i Torsbyfjärden så som det ska fungera.

Hemmesta träsk anges som ekologiskt särskilt känsligt område .

Enligt kommunen som arbetar med en utredning kring detta  har man upptäckt och åtgärdat en felaktigt installerad brunn vid gamla reningsverket vid återvinningsstationen. Brunnen kan vara en orsak till att det läckt ut avlopp i träsket som i sin tur orsakat höga halter E-coli vid provtagningen. Hur länge denna felaktighet funnits har vi inte kunnat klarlägga.

Vi vet alltså inte hur mycket orenat avlopp som bräddats direkt i Hemmesta träsk.

Vi har även fått förklaringen att skälet till bräddningarna beror på att dagvatten trängt in i pumpsystemet som skall hantera avlopp, pumparna är med andra ord underdimensionerade. 

Enligt VA avdelningen ska man uppgraderat dessa pumpar till två kraftigare. Skälet till bräddningarna förklaras alltså av kommunen med att det regnat mycket och pumparna inte klarat av att hantera detta. 

Den 14-16 juli när man bräddade 763m3 och då hade det inte regnat sedan  3juli och nästa gång det regnade var den 27 juli, så vi eftersöker  information om det kan finnas andra skäl och inväntar svar från kommunen om hur man ska åtgärda felaktigheterna.  Varje bräddning är ett miljöbrott och ska endast genomföras vid extrema nederbördssituationer.

För intresserade finns här en länk till SMHI

https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/dailyTable.php?par=nbdDay&yr=2017&mon=7

Antal bräddningar 2017 , mängd  som bräddats:

2017-07-14 och 2017-07-16 10:00-01:00(14/7); 10:00-01:00(15/7); 09:00-23:00(16/7) 

Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp:  763m3

 2017-08-31   05:52-08:11 ; 10:20-10:50   ’

 Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp  37m3

2017-09-04 11.00-13.00

Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp   24m3

2017-10-08 kl 19:30 till 2017-10-10 kl.12:30   

Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp   1147 m3

2017-10-25  2017-10-26 16:30-08:30  

Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp     2011m3

I samband med bräddningen 8-10 oktober togs följande prover

Prover tagna 

11/10  E.coli  >2400  otjänligt                                  Hemmesta träsk

11/10  Ecoli    330    Tjänligt med anmärkning   Hemmesta träsk utlopp

16/10  Ecoli   200      Tjänligt med anmärkning  Hemmesta träsk utlopp

16/10  Ecoli 260        Tjänlig med anmärkning    Hemmesta träsk

Reningsverkens historia

I fortsatta intervjuer med Värmdöbor som är uppvuxna  vid Hemmesta träsk ser nu den historiska bilden ut så här:

I början av 60-talet var det en bad och kräftsjö med stenbotten fram tills att man byggde det första reningsverket.  Reningsverket hade en så kallad ringkanal som skulle ta hand om avloppet. Detta fungerade inte och fram till 1978 då det nya reningsverket byggdes och dagens ledning installerades pumpades avlopp konsekvent rakt ut sjön. Alltså under nästa två decennier.

Detta skriver man också om 2005 i ”En sammanställning av 20 års provtagning i sjöar, vattendrag och kustvatten” utförd av Värmdö kommuns miljökotor om de kraftigt förhöjda närsaltshalterna i Hemmesta träsk

 ”… här är nog ändå mycket av orsaken relaterad till det avloppsvatten som tidigare belastade sjön från Hemmesta reningsverk”

Torsby och Kolviks samfällighetsföreningar driver frågan i nära samarbete och har aktivt arbetat för att informera beslutsfattare, myndigheter och miljöengagerade i frågan.

Plogning av våra vägar

Vi får många samtal i samband med snöfall. Vi tänkte kort redogöra för hur vi avtalat med Kentas som utför snöröjning och sandning i området. 

De skall inför vintern fylla på och kontrollera alla sandlådor, missas detta, hör gärna av er enligt nedan.

De plogar vägarna vid snöfall om minst 5cm och det slutar snöa.

De påbörjar inte arbetet under pågående kraftigt snöfall, utan väntar tills det slutat. Skulle det fortsätta snöa under längre period så kommer de att ploga när det ligger 10-15cm. 

De skall efter/under kraftigt snöfall "öppna upp" området, dvs ploga av de större vägarna för att underlätta ut- och infart i området.

De prioriterar att sanda alla branta backar.

Vid kraftigt snöfall är det en mer eller mindre omöjlig uppgift att hålla hela området öppet och vi ber om tålamod. Sandning sker så snart man fått bort snön då sanden annars inte fyller någon funktion och plogas bort vid nästa vända.

Givetvis kan det bli fel och vissa delar glömmas av - vänligen maila vagfogde@kolvik.com eller kontakta Kentas direkt på 08-570 224 43.

Trasiga lampor

Boo Energi är entreprenören som installerat och underhåller vår belysning. De gör en översyn inför den mörka säsongen, oftast under september samt en i slutet av den mörka säsongen, oftast under februari. De undersöker då alla lampor och byter ut de som är trasiga. Vi vet att det från tid till annan sker skadegörelse på enstaka stolpar. Vi har inte budgeterat för att byta ut enstaka lampor utan har valt att göra det i samband med de underhållsrundor Boo Energi utför. Nästa runda är planerad vecka 4.

Vad Händer med Hemmesta Träsk?

Styrelsen i KSF har gett Lisa Rennerstedt i uppdrag att företräda föreningen i denna fråga och hon tar gärna emot frågor, förslag och information. Maila henne på adress nedan så hör hon av sig så fort hon kan. Här kommer hennes redogörelse och lite historik.

Under slutet av september och oktober arbetar kommunens entreprenör med att sänka avloppsledningen i Hemmesta träsk med hjälp av 400-500 kilos betongklumpar . Hittills har man fäst 286 sådana på ledningen men arbetet är långt ifrån klart.  Det motsvarar vikten av en blåval eller cirka 14 villagrunder.

Under två år har avloppsledningen som tillhörde det nu rivna avloppsverket flutit upp i sjön.  Reningsverket är ersatt av en pumpstation med bassänger som ska klara av ett eventuellt nödutsläpp av orenat avloppsvatten ut i Torsbyfjärden..Flera försök att sänka ledningen har gjorts men den fortsätter att lyfta sig till ytan då den är fylld med luft eller gas (uppgifterna går isär) då den inte har använts sedan 2015.

Torsby och Kolviks samfälligheter har skrivit en gemensam begäran om tillsyn (se under fliken dokument/övriga dokument) där vi vill att ledningen ska tas bort och om nödvändigt ersättas med ett alternativ som är bättre förankrad och inte blockerar kanalen ut till Torsbyfjärden. Vi menar också att med kommunalt VA och med rivet reningsverk så är förutsättningarna goda för att kommunen nu kan börja sanera sjön efter vad ledningar, reningsverk och annat ställt till. Det har tydligen funnits flera reningsverk och flera ledningar men det är mycket svårt att få ut fakta om detta från kommunen.

Värmdö kommun har avtalsservitut med Torsby och Kolvik, som äger sjön gemensamt. Servituten ger kommunen rätt att ha ledningen i sjön och både rättighet och skyldighet att underhålla den. Frågan är om dessa servitut även gäller för orenat vatten från pumpstationen. Vi försöker utreda frågan då den är lite komplicerad. Värmdö kommun skickade för två år sedan in en ansökan om ledningsförrättning men ännu har inget hänt. Vi menar att det måste ske en miljöprövning innan en sådan förrättning sker. Servituten säger också att kommunen ska återställa det man förstört. Vi utreder vad det innebär.

Samtidigt som vi skickade in vår begäran om tillsyn påbörjade VA enheten ett nytt arbete ned att sänka ledningen ,dessvärre utan kommunikation med föreningarna.

Vi protesterade till miljöinspektören på kommunen då det saknades konsekvensanalys av ingreppen i sjön och menade att det krävdes ett tillstånd för vattenverksamhet.

Djupet i sjön är okänt, boende har berättat att den kan vara mellan 15 till 20 meter och att det en gång innan diverse reningsverk var en populär bad- och kräftsjö. Ingen vet med säkerhet. Antal meter sediment och vad de innehåller är okänt och ingen analys av vilka miljögifter som kan frigöras genom kommunens nu pågående arbete har gjorts. Vi arbetar med att utreda frågorna.

Tyvärr så fick vi inte gehör för våra invändningar mot metoderna för att sänka ledningen som godkänts i ett delegationsbeslut (se under fliken dokument)Vi har överklagat beslutet till länsstyrelsen och där är vi idag. Vi har kontaktat expertis inom relevanta områden och arbetar vidare med frågan.

Föreningarna anser inte att ingreppet i sjön är att betrakta som ett normalt underhåll då det går rakt emot vår vilja att om möjligt sanera sjön.

Lördagen den 7/10 grumlade halva Hemmesta träsk trots att det inte regnat. Kommunen vill inte se något samband mellan grumlingen och arbetet i sjön. Hemmesta träsk är recipient till Hemmesta sjöäng, går något fel kan konsekvenserna bli stora, inte bara för vår sjö

Vi kommer att uppdatera så fort det händer något nytt.  Vi har möten inbokade under oktober som förhoppningsvis kan klargöra en del.

Styrelsen KSF

lisa.rennerstedt@gmail.com

Eldning i Kolvik

Under hösten är det skönt att kunna städa upp på tomten och i samband med det elda löv, kvistar och annat efter den härliga sommaren. Att elda kan också innebära olägenheter för era grannar så tänk på detta:

Restriktioner mot eldning utomhus

I områden som är planlagda får eldning av torrt trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar endast ske under eldningsveckorna 16–18 och 41–43. Reglerna för eldning gäller även vid eldning i tunna/kar eller liknande. 

Eldningsveckorna har inrättats av miljö- och hälsoskäl och för att räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken.

I kommunens webbkarta kan du se om du bor inom detaljplanelagt område. Klicka på Sök i listen ovan kartan och skriv in adress eller fastighetsbeteckning.

Webbkarta

Att tänka på vid eldning

  • Elda endast torra kvistar och grenar.
  • Du får inte elda löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
  • Prata med grannarna om en lämplig tid för eldning. Då kan känsliga personer hålla sig inne och man kan undvika att få röklukt på tvätt som hänger ute.
  • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
  • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
  • Elden ska vara släckt när det mörknar.
  • Ta hänsyn till brandrisken.
  • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Hela regelverket finner ni här: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/brandskyddochsotning/eldningavtradgardsavfall.4.63c5311513f7b9eaf4e57d.html