Uppdatering och information om Värmdö Kommuns förehavanden med utsläpp i Hemmesta Träsk

Lisa Rennerstedt har gjort ett hästjobb i att gräva fram information om miljöskandalen i Hemmesta Träsk. Här kommer en redogörelse för vad som framkommit och det är alarmerande minst sagt.

VI vet nu mer mer om vilka åtgärder som kommunen vidtagit för att sänka ledningen och om de bräddningar under 2017 som belastat Hemmesta träsk.

Åtgärder för att sänka  ledningen

Sammanlagt har VA-avdelningen på Värmdö Kommun beställt jobb där entreprenören hängt på 355 tyngder x 500 kilo på ledningen det vill säga 177 ton betong. I miljöavdelningens beslut att godkänna arbetet medgavs cirka 100 tyngder. Vi väntar på att miljöavdelningen, som har länsstyrelsens delegerade tillsynsansvar, ska agera i denna fråga.

2016 borrade man flera hål i ledningen för att sänka den, sedan lagades hålen med rostfri skruv. När man skulle göra en kontroll genom ledningen fastnade utrustningen i skruvarna. I början av 2018 lyftes ledningen åt sidan, kapades och sattes ihop för att få bort renspluggen.

Under arbetet med att sänka ledningen i oktober grumlades sjön och föreningarna tog ett vattenprov som visade på förhöjda halter av bly, zink, koppar och arsenik.

Bräddningar och utsläpp i Hemmesta träsk

Under hösten 2017  hävdade VA-avdelningen att inga bräddningar skett sedan pumpstationen byggdes 2015  men i februari 2018 framkom att det bräddats sammanlagt nästan 4000 kubik mellan juli och november. I mitten av oktober uppmättes >2400 Ecoli i sjön. Gränsen för otjänligt vatten går vid >1000. Detta tyder på att det bräddats orenat avlopp direkt ut i sjön istället för 600 meter ut i Torsbyfjärden så som det ska fungera.

Hemmesta träsk anges som ekologiskt särskilt känsligt område .

Enligt kommunen som arbetar med en utredning kring detta  har man upptäckt och åtgärdat en felaktigt installerad brunn vid gamla reningsverket vid återvinningsstationen. Brunnen kan vara en orsak till att det läckt ut avlopp i träsket som i sin tur orsakat höga halter E-coli vid provtagningen. Hur länge denna felaktighet funnits har vi inte kunnat klarlägga.

Vi vet alltså inte hur mycket orenat avlopp som bräddats direkt i Hemmesta träsk.

Vi har även fått förklaringen att skälet till bräddningarna beror på att dagvatten trängt in i pumpsystemet som skall hantera avlopp, pumparna är med andra ord underdimensionerade. 

Enligt VA avdelningen ska man uppgraderat dessa pumpar till två kraftigare. Skälet till bräddningarna förklaras alltså av kommunen med att det regnat mycket och pumparna inte klarat av att hantera detta. 

Den 14-16 juli när man bräddade 763m3 och då hade det inte regnat sedan  3juli och nästa gång det regnade var den 27 juli, så vi eftersöker  information om det kan finnas andra skäl och inväntar svar från kommunen om hur man ska åtgärda felaktigheterna.  Varje bräddning är ett miljöbrott och ska endast genomföras vid extrema nederbördssituationer.

För intresserade finns här en länk till SMHI

https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/dailyTable.php?par=nbdDay&yr=2017&mon=7

Antal bräddningar 2017 , mängd  som bräddats:

2017-07-14 och 2017-07-16 10:00-01:00(14/7); 10:00-01:00(15/7); 09:00-23:00(16/7) 

Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp:  763m3

 2017-08-31   05:52-08:11 ; 10:20-10:50   ’

 Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp  37m3

2017-09-04 11.00-13.00

Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp   24m3

2017-10-08 kl 19:30 till 2017-10-10 kl.12:30   

Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp   1147 m3

2017-10-25  2017-10-26 16:30-08:30  

Uppskattad mängd bräddat vatten/avlopp     2011m3

I samband med bräddningen 8-10 oktober togs följande prover

Prover tagna 

11/10  E.coli  >2400  otjänligt                                  Hemmesta träsk

11/10  Ecoli    330    Tjänligt med anmärkning   Hemmesta träsk utlopp

16/10  Ecoli   200      Tjänligt med anmärkning  Hemmesta träsk utlopp

16/10  Ecoli 260        Tjänlig med anmärkning    Hemmesta träsk

Reningsverkens historia

I fortsatta intervjuer med Värmdöbor som är uppvuxna  vid Hemmesta träsk ser nu den historiska bilden ut så här:

I början av 60-talet var det en bad och kräftsjö med stenbotten fram tills att man byggde det första reningsverket.  Reningsverket hade en så kallad ringkanal som skulle ta hand om avloppet. Detta fungerade inte och fram till 1978 då det nya reningsverket byggdes och dagens ledning installerades pumpades avlopp konsekvent rakt ut sjön. Alltså under nästa två decennier.

Detta skriver man också om 2005 i ”En sammanställning av 20 års provtagning i sjöar, vattendrag och kustvatten” utförd av Värmdö kommuns miljökotor om de kraftigt förhöjda närsaltshalterna i Hemmesta träsk

 ”… här är nog ändå mycket av orsaken relaterad till det avloppsvatten som tidigare belastade sjön från Hemmesta reningsverk”

Torsby och Kolviks samfällighetsföreningar driver frågan i nära samarbete och har aktivt arbetat för att informera beslutsfattare, myndigheter och miljöengagerade i frågan.