Detaljplan Kolvik K3

Kommunen har tagit beslut om att avsluta detaljplanearbetet för Kolvik K3 utan att upprätta en detaljplan. Skälet till det är att området redan är utbyggt för permanentboende och att majoriteten av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA. De fastigheter inom området som saknar kommunalt VA kommer, trots att det inte blir en detaljplan, att kunna få de inkopplat.

Föreningen kommer därför på eget initiativ att se över vägar, belysning, el- och telekablar i området. Vissa delar behöver en upprustning. För att undersöka vad som ska upprustas och hur det ska upprustas har styrelsen satt samman en grupp bestående av boende i Kolvik K3 under ledning av Tony Helin från styrelsen. Har du några frågor om detta får du gärna kontakta Tony på vagfogde@kolvik.com