Siktröjning

Vi vädjar till dig att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på din tomt. Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor ska skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på̊ en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen (se skiss nedan).

Träd intill belysningsstolpar måste rensas på̊ grenar