Vägar

Vi har 8 km vägar inom området. Drift och underhåll finansieras av driftavgifterna. All hantering kring vägarna sköts av föreningens vägfogde.

I driften av vägarna ingår exempelvis snöröjning, sandning, sopning och dikesklippning. Arbetet utförs enligt den underhållsplan som fastställts på årsmötet 2015. Det praktiska arbetet med vägarna utförs av entreprenörer som föreningen anlitar.

Varje fastighetsägare skall själv se till att växtliget inte kommer ut över vägen och att det är fri sikt i alla korsningar. I de fall där detta ej utförs så anlitar föreningen en entreprenör som utför arbetet. Kostnaden belastar sedan fastighetsägaren.
Medlemmar som har frågor om något som rör vägarna skall vända sig till vägfogden. Våra entreprenörer accepterar inte att enskilda medlemmar vänder sig direkt till dem. Förslag till större förändringar skall tas upp på ett årsmöte.

Allmänt

Föreningen ansvarar för de vägtrummor som är lagda under vägarna mellan dikena, oftast vid korsningar. Dessa kommer under våren att inspekteras och vid behov spolas rent av löv och slam. Observera dock att de vägtrummor som ska finnas under varje utfart från respektive fastighet, är fastighetsägarens ansvar att anlägga och underhålla. Vägtrumman bör vara 300 mm men i vissa fall kan ett smalare rör accepteras om dikena är för grunda. Vid en eventuell översvämning orsakad av en feldimensionerad eller bristfälligtunderhållen vägtrumma kan den enskilde fastighetsägaren bli skadeståndskylldig ifall skador uppstår på vägar, andra utfarter etc.