Kontaktpersoner rörande bryggor och båtplatser

Bryggfogde Torgny Andersson 070-894 25 81

Vice bryggfogde Lars Anderman 070-663 02 59

Utöver dessa personer deltar ett varierande antal personer i detideella löpande underhållsarbetet som kan bestå i att hålla bryggor hela, slå vass, plockstäda kring badstrand och gångstigar, snickra något  mm.

Om du vill delta i någon form får du gärna höra av dig till någon av kontaktpersonerna.