Plogning av våra vägar

Vi får många samtal i samband med snöfall. Vi tänkte kort redogöra för hur vi avtalat med Kentas som utför snöröjning och sandning i området. 

De skall inför vintern fylla på och kontrollera alla sandlådor, missas detta, hör gärna av er enligt nedan.

De plogar vägarna vid snöfall om minst 5cm och det slutar snöa.

De påbörjar inte arbetet under pågående kraftigt snöfall, utan väntar tills det slutat. Skulle det fortsätta snöa under längre period så kommer de att ploga när det ligger 10-15cm. 

De skall efter/under kraftigt snöfall "öppna upp" området, dvs ploga av de större vägarna för att underlätta ut- och infart i området.

De prioriterar att sanda alla branta backar.

Vid kraftigt snöfall är det en mer eller mindre omöjlig uppgift att hålla hela området öppet och vi ber om tålamod. Sandning sker så snart man fått bort snön då sanden annars inte fyller någon funktion och plogas bort vid nästa vända.

Givetvis kan det bli fel och vissa delar glömmas av - vänligen maila vagfogde@kolvik.com eller kontakta Kentas direkt på 08-570 224 43.

Trasiga lampor

Boo Energi är entreprenören som installerat och underhåller vår belysning. De gör en översyn inför den mörka säsongen, oftast under september samt en i slutet av den mörka säsongen, oftast under februari. De undersöker då alla lampor och byter ut de som är trasiga. Vi vet att det från tid till annan sker skadegörelse på enstaka stolpar. Vi har inte budgeterat för att byta ut enstaka lampor utan har valt att göra det i samband med de underhållsrundor Boo Energi utför. Nästa runda är planerad vecka 4.

Vad Händer med Hemmesta Träsk?

Styrelsen i KSF har gett Lisa Rennerstedt i uppdrag att företräda föreningen i denna fråga och hon tar gärna emot frågor, förslag och information. Maila henne på adress nedan så hör hon av sig så fort hon kan. Här kommer hennes redogörelse och lite historik.

Under slutet av september och oktober arbetar kommunens entreprenör med att sänka avloppsledningen i Hemmesta träsk med hjälp av 400-500 kilos betongklumpar . Hittills har man fäst 286 sådana på ledningen men arbetet är långt ifrån klart.  Det motsvarar vikten av en blåval eller cirka 14 villagrunder.

Under två år har avloppsledningen som tillhörde det nu rivna avloppsverket flutit upp i sjön.  Reningsverket är ersatt av en pumpstation med bassänger som ska klara av ett eventuellt nödutsläpp av orenat avloppsvatten ut i Torsbyfjärden..Flera försök att sänka ledningen har gjorts men den fortsätter att lyfta sig till ytan då den är fylld med luft eller gas (uppgifterna går isär) då den inte har använts sedan 2015.

Torsby och Kolviks samfälligheter har skrivit en gemensam begäran om tillsyn (se under fliken dokument/övriga dokument) där vi vill att ledningen ska tas bort och om nödvändigt ersättas med ett alternativ som är bättre förankrad och inte blockerar kanalen ut till Torsbyfjärden. Vi menar också att med kommunalt VA och med rivet reningsverk så är förutsättningarna goda för att kommunen nu kan börja sanera sjön efter vad ledningar, reningsverk och annat ställt till. Det har tydligen funnits flera reningsverk och flera ledningar men det är mycket svårt att få ut fakta om detta från kommunen.

Värmdö kommun har avtalsservitut med Torsby och Kolvik, som äger sjön gemensamt. Servituten ger kommunen rätt att ha ledningen i sjön och både rättighet och skyldighet att underhålla den. Frågan är om dessa servitut även gäller för orenat vatten från pumpstationen. Vi försöker utreda frågan då den är lite komplicerad. Värmdö kommun skickade för två år sedan in en ansökan om ledningsförrättning men ännu har inget hänt. Vi menar att det måste ske en miljöprövning innan en sådan förrättning sker. Servituten säger också att kommunen ska återställa det man förstört. Vi utreder vad det innebär.

Samtidigt som vi skickade in vår begäran om tillsyn påbörjade VA enheten ett nytt arbete ned att sänka ledningen ,dessvärre utan kommunikation med föreningarna.

Vi protesterade till miljöinspektören på kommunen då det saknades konsekvensanalys av ingreppen i sjön och menade att det krävdes ett tillstånd för vattenverksamhet.

Djupet i sjön är okänt, boende har berättat att den kan vara mellan 15 till 20 meter och att det en gång innan diverse reningsverk var en populär bad- och kräftsjö. Ingen vet med säkerhet. Antal meter sediment och vad de innehåller är okänt och ingen analys av vilka miljögifter som kan frigöras genom kommunens nu pågående arbete har gjorts. Vi arbetar med att utreda frågorna.

Tyvärr så fick vi inte gehör för våra invändningar mot metoderna för att sänka ledningen som godkänts i ett delegationsbeslut (se under fliken dokument)Vi har överklagat beslutet till länsstyrelsen och där är vi idag. Vi har kontaktat expertis inom relevanta områden och arbetar vidare med frågan.

Föreningarna anser inte att ingreppet i sjön är att betrakta som ett normalt underhåll då det går rakt emot vår vilja att om möjligt sanera sjön.

Lördagen den 7/10 grumlade halva Hemmesta träsk trots att det inte regnat. Kommunen vill inte se något samband mellan grumlingen och arbetet i sjön. Hemmesta träsk är recipient till Hemmesta sjöäng, går något fel kan konsekvenserna bli stora, inte bara för vår sjö

Vi kommer att uppdatera så fort det händer något nytt.  Vi har möten inbokade under oktober som förhoppningsvis kan klargöra en del.

Styrelsen KSF

lisa.rennerstedt@gmail.com

Eldning i Kolvik

Under hösten är det skönt att kunna städa upp på tomten och i samband med det elda löv, kvistar och annat efter den härliga sommaren. Att elda kan också innebära olägenheter för era grannar så tänk på detta:

Restriktioner mot eldning utomhus

I områden som är planlagda får eldning av torrt trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar endast ske under eldningsveckorna 16–18 och 41–43. Reglerna för eldning gäller även vid eldning i tunna/kar eller liknande. 

Eldningsveckorna har inrättats av miljö- och hälsoskäl och för att räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken.

I kommunens webbkarta kan du se om du bor inom detaljplanelagt område. Klicka på Sök i listen ovan kartan och skriv in adress eller fastighetsbeteckning.

Webbkarta

Att tänka på vid eldning

  • Elda endast torra kvistar och grenar.
  • Du får inte elda löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
  • Prata med grannarna om en lämplig tid för eldning. Då kan känsliga personer hålla sig inne och man kan undvika att få röklukt på tvätt som hänger ute.
  • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
  • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
  • Elden ska vara släckt när det mörknar.
  • Ta hänsyn till brandrisken.
  • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Hela regelverket finner ni här: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/brandskyddochsotning/eldningavtradgardsavfall.4.63c5311513f7b9eaf4e57d.html

Båt felförtöjd på Kronbryggan

Det har legat en båt förtöjd vid Kronbryggan. Torgny har satt lappar på båten vid ett flertal tillfällen med uppmaning om att flytta båten. Då detta inte skett har vi har via kontakt med Polisen klippt låset och flyttat båten till Kolviksbryggan bredvid gästplatsen och låst fast den där. Vi hoppas att någon vet vem som äger denna båt och kontaktar Johan eller Torgny. 

Rensning av växter och träd mot vägen

Jürgen Saville har skickat ut lappar till er som har växter och träd som vuxit ut över vägbanan. Om inte alla fått detta vill vi med detta uppmärksamma alla fastighetsägare att se till att klippa och rensa så att bilar inte får repor samt att sikten är tillfredsställande.

Håller man inte efter så nödgas vi anlita någon som utför detta på fastighetsägarens bekostnad då det är fastighetsägarens ansvar att se till att det är fri passage upp till 4,5m ovanför vägbanan.

Stort tack och ha en fortsatt skön sommar!